SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

Амьд Үг Христийн Сүм

Л.Баясгалан

Л.Баясгалан

Үүрэг: "Ивээлийн хур" чуулганы пастор
Сүүлийн үеийн номлол